REGULAMIN SERWISU FINDSPACE.PL

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia drogą elektroniczną usług, o których mowa w zapisie § 4 Regulaminu, w szczególności warunki korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.findspace.pl.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby korzystające z usług, o których mowa w zapisie § 4 Regulaminu.
 3. Administratorem serwisu internetowego i usługodawcą w zakresie usług, o których mowa w zapisie § 4 Regulaminu jest COSMIC GROUP Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, adres: 03-901 Warszawa, Al. Ks. Poniatowskiego 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000551400, NIP: 5842740881, REGON: 361144156.

§2 Definicje

W rozumieniu niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:

 1. Administrator– administrator serwisu internetowego i usługodawca, o którym mowa w zapisie §1 pkt 3 Regulaminu;
 2. Usługi – usługi, o których mowa w zapisie § 4 Regulaminu;
 3. Serwis – serwis internetowy prowadzony pod adresem www.findspace.pl należący do Administratora, w ramach którego Administrator świadczy Usługi na podstawie zawartej umowy;
 4. Operator Lokalu – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, korzystająca za pośrednictwem Serwisu ze świadczonych przez Administratora Usług i oferująca krótkoterminowy wynajem powierzchni oraz inne usługi dodatkowe określone na stronach serwisu;
 5. Użytkownik – każda osoba, która za pośrednictwem Serwisu zgłasza zapotrzebowanie na usługi Operatra Lokalu lub/i Administratora;
 6. Zapytanie – zgłoszone przez Użytkownika zapotrzebowanie na wynajem krótkoterminowy powierzchni lub/i zakup usług dodatkowych, wysłane za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Serwisu lub telefonicznie.
 7. Zlecenie – usługi będące przedmiotem umowy zawieranej przez Administratora lub/i Operatora Lokalu z Użytkownikiem w wyniku zgłoszenia, za pośrednictwem serwisu, Zapytania oraz jego akceptacji przez Administratora lub/i Operatora Lokalu.
 8. Formularz zgłoszenia – formularz dostępny w systemie teleinformatycznym Serwisu wypełniany przez Użytkownika w celu złożenia Zapytania;
 9. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23.04.1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późniejszymi zmianami);
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z późniejszymi zmianami);
 11. Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997.133.883 z późniejszymi zmianami);
 12. Prawo autorskie – Ustawa z dnia 04.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994.24.83 z późniejszymi zmianami).

§3Warunki świadczenia usług przez Usługodawcę

 1. Do korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie urządzenia (np. komputer, tablet, telefon) podłączonego do sieci Internet wraz z zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą HTML5, CSS oraz JavaScript , a ponadto aktywne konto poczty elektronicznej.
 2. Dla uzyskania przez Użytkownika dostępu do Usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu nie jest konieczne uprzednie utworzenie konta użytkownika. W razie złożenia Zapytania, Serwis automatycznie utworzy konto Użytkownika.
 3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem z poszanowaniem zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.
 4. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w celu rozpowszechniania informacji zawierających treści o charakterze sprzecznym z prawem jak również naruszających dobra osobiste osób trzecich lub niezgodnych z dobrymi obyczajami. W takim wypadku Administrator ma prawo do odmowy zamieszczenia lub usunięcia wprowadzonych informacji.
 5. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w celu rozpowszechniania informacji handlowych, w szczególności reklam. W takim wypadku Administrator ma prawo do odmowy zamieszczenia lub usunięcia wprowadzonych informacji. Nie dotyczy to informacji handlowej przedstawianej przez Fachowców w ramach korzystania z Serwisu, podawanej dla celów związanych z wykonaniem Zlecenia.
 6. Zabrania się umieszczania w Serwisie, w Zapytaniu, lub w jakikolwiek inny sposób informacji o możliwości wykonania Zlecenia poza Serwisem, tj. z pominięciem zapisów § 4 i § 5  niniejszego Regulaminu.
 7. Zabrania się kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek znajdujących się w Serwisie utworów, w rozumieniu Prawa autorskiego, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania i treści wprowadzane przez osoby korzystające z Serwisu w sposób niezgodny z zapisami Regulaminu.

§4 Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników

 1. Administrator umożliwia Użytkownikowi nawiązanie, za pośrednictwem Serwisu, kontaktu z Operatorem Lokalu oferującym wykonanie usług, jakimi zainteresowany jest Użytkownik.
 2. W celu wyszukania Operatora Lokalu oferującego wykonanie określonego typu prac, Użytkownik składa Zapytanie wypełniając w systemie teleinformatycznym Serwisu Formularz zgłoszenia lub zgłaszając Zapytanie telefonicznie.
 3. W przypadku składania Zapytania za pośrednictwem Serwisu, w Formularzu zgłoszenia Użytkownik obowiązany jest podać następujące dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. numer telefonu,
  3. adres email,
  4. daty w jakich jest zainteresowany skorzystaniem z Usług Administratora lub/i Operatora Lokalu.
 4. Formularz zgłoszenia wypełniony w sposób nieprawidłowy nie będzie podlegał akceptacji przez system teleinformatyczny Serwisu. Za formularz nieprawidłowo wypełniony uważa się w szczególności formularz, w którym nie zostały podane informacje, o których mowa w pkt 3.
 5. W przypadku zgłaszania Zapytania telefonicznie, Użytkownik obowiązany jest podać następujące dane:

a. imię i nazwisko,

b. numer telefonu,

c. adres email,

d. daty w jakich jest zainteresowany skorzystaniem z Usług Administratora lub/i Operatora Lokalu.

 1. Po otrzymaniu od Użytkownika Zapytania, system teleinformatyczny Serwisu przekazuje Zapytanie Operatorowi Lokalu.
 2. Administrator nie ma obowiązku udostępniania Użytkownikowi danych Operatora Lokalu.
 3. W okresie 2 godzin od chwili przekazania przez Serwis Zapytania, Administrator skontaktuje się telefonicznie z Użytkownikiem celem ustalenia szczegółów wykonania Zlecenia, w tym w szczególności daty jego wykonania oraz ceny.
 4. Jeżeli Zapytanie złożone zostało przez Użytkownika telefonicznie, Administrator skontaktuje się telefonicznie z Użytkownikiem celem ustalenia szczegółów wykonania Zlecenia, w tym w szczególności daty jego wykonania oraz ceny.
 5. Z chwilą zaakceptowania przez Operatora Lokalu lub/i Administratora Zapytania w trybie, o którym mowa w pkt. 8 lub z chwilą ustalenia przez te osoby szczegółów wykonania Zlecenia w drodze telefonicznej, dochodzi do zawarcia między Administratorem a Użytkownikiem umowy, której przedmiotem jest wykonanie Zlecenia.
 6. Administrator może uzależnić zawarcie umowy, o której mowa w ust. 10 powyżej od zawarcia dodatkowej umowy w formie pisemnej.

§5 Płatności

 1. Złożenie za pośrednictwem Serwisu Zapytania nie podlega opłacie.
 2. Szczegółowe ustalenia w zakresie ceny za wykonanie Zlecenia, w szczególności wysokość ceny, termin i sposób zapłaty, podejmowane są bezpośrednio przez Administratora i Użytkownika, które to osoby są wyłącznie uprawnione do negocjowania Zlecenia.
 3. Ceny podane w serwisie są cenami orientacyjnymi i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Dane zostały wprowadzone w oparciu o informacje otrzymane od Operatorów Lokali.

§6 Odpowiedzialność

 1. Operator Lokalu wykonuje Zlecenie na własne ryzyko.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za realizację umowy zawartej między Operatorem Lokalu a Użytkownikiem, w szczególności za wypłacalność Użytkownika.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania żadnej ze stron umowy zawartej między Operatorem Lokalu a Użytkownikiem.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawnopodatkowe następstwa działań Operatora Lokalu lub Użytkownika.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść jakichkolwiek informacji umieszczanych w Serwisie lub za jego pośrednictwem przez Operatorów Lokali lub Użytkowników, w szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy wystawianych przez Użytkowników.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w rezultacie nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu czy zakłóceń działania Serwisu, wywołanych siłą wyższą, zdarzeniami losowymi lub działaniami osób trzecich. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe zakłócenia działania Serwisu wynikające z prac technicznych, konserwacyjnych itp.
 7. Użytkownik nie jest uprawniony do otrzymania informacji na temat szczegółów technicznych Serwisu.

§7 Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji w zakresie świadczonych przez Administratora Usług.
 2. Reklamacje zgłaszane mogą być, według wyboru Użytkownika, pisemnie na adres Administratora lub drogą elektroniczną na następujący adres poczty elektronicznej: reklamacje@findspace.pl
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane osobowe Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu) dane dotyczące zlecenia (datę zlecenia, adres do realizacji zlecenia) oraz opis przedmiotu reklamacji.
 4. Reklamacje w zakresie świadczonych przez Administratora Usług rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Administratora.

§8 Ochrona danych osobowych

 1. Administrator, niezależnie od świadczonych Usług, jest także administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie działalności Serwisu, w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Administrator ma prawo przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie  niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, obejmujących w szczególności:
  1. nazwisko i imiona
  2. firma,
  3. adres zameldowania,
  4. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w ppkt b i c,
  5. adres poczty elektronicznej,
  6. numer telefonu,
  7. adres wykonania Zlecenia.

na co Użytkownik wyraża zgodę.

 1. Dane osobowe Użytkowników są chronione zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą.
 2. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymanie informacji handlowej. Jeżeli taka zgoda zostanie wyrażona, Administrator ma prawo wysyłania Użytkownikowi informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§9 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o ochronie danych osobowych, Prawa autorskiego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, strony poddają sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Administratora. Jednakże, w razie gdy Użytkownik jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, rozstrzyganie sporów między stronami następuje przez sąd właściwy dla Użytkownika.
 3. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany przepisami prawa za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W takim wypadku, w miejsce nieważnego postanowienia zastosowany będzie przepis prawa odpowiedni w zakresie celu, któremu ma służyć, do postanowienia uznanego za nieważne i całego niniejszego Regulaminu.